Pravno svetovanje

pravno svetovanje

Želenim ciljem dajemo pravno vsebino ter vas iz težav vodimo do
INDiGO rešitev.

Celovita pravna podpora in posledična minimizacija pravnih tveganj omogočata vzpostavitev trdne sheme za nemoteno poslovanje slehernega gospodarskega subjekta. S sočasnim individualnim pristopom in našim stremljenjem k iskanju optimalnega se vaša prednost pred konkurenti le še povečuje, zato vam za doseganje tega namena nudimo svetovanje z naslednjih pravnih področij:

pravno svetovanje

Želenim ciljem dajemo pravno vsebino ter vas iz težav vodimo do
INDiGO rešitev.

Celovita pravna podpora in posledična minimizacija pravnih tveganj omogočata vzpostavitev trdne sheme za nemoteno poslovanje slehernega gospodarskega subjekta. S sočasnim individualnim pristopom in našim stremljenjem k iskanju optimalnega se vaša prednost pred konkurenti le še povečuje, zato vam za doseganje tega namena nudimo svetovanje z naslednjih pravnih področij:

Gospodarske pogodbe in obligacijskopravni posli


 • ocena tveganj pri sklepanju pravnih poslov, udeležba v pogajanjih in svetovanje v času trajanju pogodbenega razmerja
 • svetovanje, pregled in sestava gospodarskih pogodb, predpogodb ter drugih pravnih aktov (prodajna pogodba, pogodba o poslovnem sodelovanju, pogodba o prenosu poslovnega deleža, pogodba o posredovanju, cesijska pogodba, pogodba o trgovskem zastopanju, komisijska pogodba, pogodba o leasingu, prevozna pogodba, druge vrste gospodarskih pogodb)
 • svetovanje, pregled in sestava pogodb, predpogodb ter drugih pravnih aktov s področja obligacijskih razmerij (prodajna pogodba, pogodba o naročilu, darilna pogodba, menjalna pogodba, zakupna pogodba, najemna pogodba, hipotekarna pogodba, kompenzacija, posojilna pogodba, posodbena pogodba, poravnava, kreditna pogodba, asignacijska pogodba, poroštvena pogodba, pogodba o prevzemu dolga, druge vrste obligacijskopravnih poslov)

Statusne in druge gospodarske zadeve


 • svetovanje, pregled dokumentacije in sestava vseh pravnih ter drugih aktov v zvezi z ustanovitvijo gospodarskih družb, zavodov, društev, fundacij, itd.
 • svetovanje, pregled dokumentacije in sestava vseh pravnih ter drugih aktov v zvezi s preoblikovanjem, združitvami, prenehanjem in drugimi statusnimi spremembami gospodarskih subjektov
 • zastopanje, svetovanje in izdelava vseh aktov pri prodaji družb, spremembah lastništva (odstopi deležev, izstopi, izključitve, itd.) ter povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala
 • svetovanje na področju povezanih podjetij
 • priprava zahtevane dokumentacije in izvedba vpisa sprememb v sodni register
 • izvedba registracije samostojnih podjetnikov
 • sestava in implementacija splošnih pogojev poslovanja ter drugih internih aktov gospodarskega subjekta
 • svetovanje v postopkih dnevnega poslovanja podjetja
 • izvedba skrbnega pravnega pregleda

Intelektualna lastnina


 • svetovanje in sestava avtorske, licenčne, založniške in franšizne pogodbe ter pogodbe o prenosu »know–how«-a
 • priprava dokumentacije in izvedba potrebnih postopkov za zaščito znamke, modela in patenta

Insolvenčni postopki


 • celostna analiza poslovanja
 • izdelava ocene tveganj, analiza in implementacija potrebnih ukrepov za preprečevanje nastopa insolventnosti
 • svetovanje o postopkih prestrukturiranja
 • svetovanje ter pregled in sestava aktov v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije

Zavarovanje terjatev


 • svetovanje in pomoč pri izbiri ustreznega instrumenta zavarovanja obveznosti
 • pregled in sestava pogodbenih oblik zavarovanja: pogodbena kazen, ara, penali, zamudne obresti
 • pregled in sestava stvarnopravnih oblik zavarovanja: hipoteka, zastavna pravica, pridržek lastninske pravice, prenos lastninske pravice v zavarovanje, zemljiški dolg, itd.
 • pregled in sestava drugih oblik zavarovanja: bančna garancija, menica, dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso, cesija, factoring (odkup terjatev), kompenzacija, prevzem dolga, izvršnica, itd.
 • izvedba vpisa zavarovanja v ustrezne registre (zemljiška knjiga, sodni register, itd.)

Izterjava dolgov


 • sestava in vlaganje elektronskih predlogov za izvršbo (COVL)
 • sestava in vlaganje klasičnih predlogov za izvršbo
 • sestava predlogov za izdajo predhodnih in začasnih odredb
 • sestava predlogov za zavarovanje
 • sestava ugovorov, pritožb in drugih pravnih sredstev
 • pomoč pri komunikaciji z nasprotno stranko
 • zastopanje v izvršilnem postopku

Svetovanje v delovnopravnih zadevah


 • pomoč pri iskanju najprimernejših oblik zaposlovanja, vključno z analizo finančnih učinkov
 • pregled obstoječih pogodb o zaposlitvi, vključno s predlogi izboljšav
 • svetovanje, pregled in sestava drugih aktov v zvezi z delom (pogodba o delu in avtorska pogodba)
 • svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu
 • svetovanje v postopkih zaposlovanja, prestrukturiranja in odpuščanja
 • udeležba in zastopanje v disciplinskih postopkih ter pri inšpekcijskih pregledih

Individualni delovnopravni akti


 • pregled in sestava pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
 • pregled in sestava posebnih oblik pogodbe o zaposlitvi (delo s krajšim delovnim časom; delo na domu, pogodba s poslovodnimi osebami, pogodba o zaposlitvi za tujca, pogodba o zaposlitvi za delo pri večih delodajalcih, pogodba o zaposlitvi za dopolnilno ali dodatno delo, pogodba o štipendiranju, pogodba o izobraževanju)
 • pregled in sestava aktov o odmeri letnega dopusta, razporeditvi delovnega časa, odreditvi nadurnega dela, odreditvi povečanega obsega dela, o izplačilu delovne uspešnosti, itd.
 • pregled in sestava pravnih aktov, ki se nanašajo na postopke zaposlovanja, prestrukturiranja, odpuščanja in na disciplinske postopke

Interni akti delodajalca


 • pregled in sestava notranjih aktov delodajalca (akt o sistemizaciji, pravilnik o varstvu osebnih podatkov, pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in službenih plačilnih kartic, pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, pravilnik o delovnem času, pravilnik o delovni uspešnosti in o napredovanju, pravilnik o izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti, pravilnik o štipendiranju, pravilnik o prepovedi trpinčenja na delovnem mestu, itd.)
 • pregled in sestava evidenc s področja dela (evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca o izrabi delovnega časa, itd.)

Javna naročila


 • svetovanje pri posamičnih dejanjih javnega naročanja
 • sestava celotne dokumentacije v postopkih javnega naročanja za ponudnike oziroma naročnike (pomoč pri izbiri ustreznega postopka, priprava razpisne dokumentacije, objava; svetovanje in vodenje morebitnih pogajanj, strokovnega in konkurenčnega dialoga, pregled in sestava pogodbe, priprava končnega poročila in drugih aktov, zahtevanih v postopku oddaje javnega naročila, itn.)
 • zastopanje ponudnikov oziroma naročnikov pri posamičnih dejanjih postopka javnega naročanja
 • svetovanje v revizijskih postopkih
 • priprava in vlaganje revizijskih zahtevkov

Naj dosledno spoštovanje načela zaupnosti, strokoven pristop ter skupno uveljavljanje vaših interesov predstavljajo INDiGO pravno storitev!

Podatki o podjetju

KNJIGOVODSKE STORITVE
DIJANA ŠKRJANEC s.p.
Kračmanova cesta 6
SI - 1293 Šmarje - Sap

Davčna številka:
10270612
Matična številka:
3481603000
Davčni zavezanec:
DA
IBAN:
SI56 0201 9025 7772 272, NLB d.d.

Kontaktirajte nas


+ 386 31 252 259

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
www.indigo-knjigovodstvo.si

Poslovni čas

Pon - pet: 9.00 - 17.00
Sobote, nedelje in prazniki: zaprto

Kako do nas?